Friday, March 26, 2010


chahul lagi ki maan kas thar thar ta..
ugache hasta ani mag pazarta..


julit jalana kya asta..
premat padana kya asta..
tu samor alasa ki suchat nahi..
doyae mitatat ani radu thambat nahi..

Thursday, March 25, 2010ek zhari fulanchi...
maanchi ki dukhanchi..
avadtat mala he shan..
avarun viskadnare...